0 0

Klanteninformatie


Corrigeren van fouten bij het invullen

U kunt uw ingevulde gegevens vóór het doen van de bestelling in de webshop van Eurotops binnen het betreffende veld van het formulier te allen tijde wissen met de delete-toets en aansluitend corrigeren door de gegevens opnieuw in te vullen. Bovendien kunt u naderhand door te klikken op het betreffende opschrift teruggaan naar de diverse stappen van het bestelproces en een correctie aanbrengen op de inhoud van de velden van het formulier. Eveneens kan de Klant ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op de link "wijzigen".

Bestelproces en Totstandkoming van de overeenkomst

Bestelproces
In de webshop van eurotops.nl kan de Klant goederen selecteren en bestellen. De beschrijving van de betreffende goederen krijgt de Klant te zien na het klikken op de afbeelding van de betreffende goederen. De Klant heeft de mogelijkheid om de door hem geselecteerde goederen in een virtueel winkelmandje te plaatsen. Alle geselecteerde goederen worden in dit winkelmandje verzameld. Om het bestelproces te kunnen voortzetten, moet de Klant op de knop "naar de kassa" klikken. Daardoor komt hij bij de virtuele kassa van de webshop. De Klant moet eerst in het overzicht ''verzend'' alle verplichte velden invullen. Voorts moet de Klant bevestigen dat hij zowel de algemene voorwaarden als de informatie over het recht van ontbinding heeft gelezen en geaccepteerd, waarbij de Klant de mogelijkheid wordt geboden om deze algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Hier kan de Klant eventueel een ander leveradres aangeven. Door te klikken op de knop "Adres opslaan" komt de Klant bij het overzicht “levering & betaling", waar hij een keuze moet maken voor de gewenste betaalwijze. Ten slotte wordt aan de Klant een overzicht getoond van de bestelde goederen, de kosten en de aangegeven adresgegevens. Hier krijgt de Klant nogmaals de mogelijkheid om zijn bestelling te controleren op juistheid en indien nodig wijzigingen aan te brengen. Op deze overzichtspagina worden in ieder geval de volgende rechten en verplichting met betrekking tot de goederen weergegeven:
- de prijs van de goederen inclusief BTW
- de verzendkosten
- de verzendmethoden
- de betalingsmogelijkheden;

Eveneens moet de Klant bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de kosten die ontstaan voor extra prestaties, alsmedevan de aanwijzingen omtrent privacy. Voor zover de Klant dit wenst, kan hij verklaren akkoord te gaan met het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Voor het doen van een bindend aanbod is deze toestemming voor reclame niet vereist. Door te klikken op de knop "tegen betaling bestellen" kan de klant nu een bindend aanbod aan Eurotops doen.

Na verzending van de bestelling krijgt de Klant een elektronische ontvangstbevestiging van zijn bestelling waarin de gegevens van de overeenkomst staan vermeld en de door de Klant bestelde goederen nogmaals staan vermeld. Met deze bevestiging wordt aan de Klant informatie over het recht van ontbinding ter beschikking gesteld. Voor het geval dat de Klant ingestemd heeft met het gebruiken van zijn persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, ontvangt hij nog een e-mail. Om in de toekomst reclame te ontvangen moet de klant op een betreffende link in de e-mail klikken. Pas bij het klikken op deze link worden de door de Klant aangegeven persoonsgegevens door Eurotops voor reclamedoeleinden opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

Betaalmiddelen

- factuur (in één keer achteraf betalen)
- Visa
- MasterCard
- iDEAL
- PayPal

Voor zover een beroep wordt gedaan op een betalingsdienst, gelden aanvullend de bepalingen van deze dienst. Eurotops behoudt zich het recht voor om in het individuele geval bepaalde wijzen van betaling uit te sluiten.

Tijdstip van levering

Voor zover het bestelde goed bij Eurotops voorradig is, vindt de levering binnen vijf werkdagen plaats. Afwijkende levertijden blijken uit de beschrijving van het goed. De leveringstermijn begint te lopen op de dag nadat de Klant de elektronische bestelbevestiging heeft ontvangen en eindigt bij afloop van de laatste werkdag van de aangegeven termijn. Zaterdagen, zondagen of nationale feestdagen die in het land van levering algemeen worden erkend, blijven voor de berekening van het tijdstip van levering buiten beschouwing.

In geval van consumentenkoop zal de levertijd maximaal 30 kalenderdagen zijn, indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In deze gevallen heeft de Klant als consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Prijzen

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Klachten

EUROtops  doet er alles aan om de service aan uw verwachtingen te laten voldoen. Bent u desondanks niet 100% tevreden met de service en/of de producten van EUROtops, dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

1. U dient schriftelijk uw klacht in bij de klantenservice van EUROtops. In dit geval verzoeken wij u een kopie van de eventueel al gevoerde correspondentie mee te zenden bij uw klacht. Uw klacht kunt u per post verzenden naar het volgende adres:

Eurotops Versand GmbH
Postbus 16 
7040AA s' Heerenberg

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier.

2. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht nemen wij binnen 14 dagen contact met u op en zullen proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Informatie over het recht van ontbinding

Consumenten hebben een recht van ontbinding overeenkomstig de onderstaande informatieverstrekking:

Indien de Klant een overeenkomst is aangegaan in zijn hoedanigheid van consument, dan heeft hij recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geleverde goederen of prestatie. De ontbinding dient te geschieden door middel van het uitbrengen van een ondubbelzinnige verklaring aan Eurotops (Eurotops Versand GmbH, Postbus 16, 7040AA s' Heerenberg, Nederland;  Telefoonnummer: 020/2621958 ; E-mailadres: info@eurotops.nl), of door middel van het tijdig indienen van het in dit artikel daartoe strekkende formulier.
In geval van een rechtsgeldige ontbinding zoals omschreven in de vorige paragraaf dient de Klant de betreffende goederen binnen veertien (14) dagen na verzending van de ontbindingskennisgeving op eigen kosten terug te sturen naar Eurotops. De bewijslast van tijdige kennisgeving en verzending rust op de Klant.

De Klant dient zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Klant mag de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wil behouden.

Eurotops zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de in de eerste paragraaf  genoemd kennisgeving terugbetalen van de door de Klant betaalde koopprijs eventueel verminderd met de waardevermindering van de goederen, tenzij deze is veroorzaakt door een handeling die noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. De terug te betalen bedragen zijn pas opeisbaar nadat Eurotops de goederen heeft terugontvangen of indien de Klant kann bewijzen dat deze verzonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Het hier omschreven recht van ontbinding geldt niet in geval het op verzoek van de Klant ontworpen, gefabriceerde of aangepaste goederen betreft.
 
 

Modelformulier voor herroeping:(dit formulier invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Eurotops Versand GmbH, Postbus 16, 7040 AA s' Heerenberg, Nederland;  E-mailadres: info@eurotops.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 
 
 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 
 

Naam/Namen consument(en):

 
 

Adres consument(en):

 
 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum:

 


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt."


Geen recht van ontbinding

U heeft geen recht van ontbinding bij:

a.overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na de levering op grond van hun eigenschappen onscheidbaar met andere goederen worden vermengd
b.overeenkomsten tot levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd
c. overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien de verzegeling ervan na de levering is verwijderd.


Wettelijke regels bij productaansprakelijkheid

De wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid gelden.

Garantie

Op alle artikelen die je bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel bij levering in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren.

30 dagen bedenktijd

Voor alle aankopen uit het EUROtops-assortiment bieden wij onze klanten naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillige teruggavegarantie van 30 dagen vanaf ontvangst van de goederen. U kunt de goedgekeurde koopovereenkomst na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen nog altijd opzeggen door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst (de termijn begint de dag na ontvangst van de goederen te lopen) aan ons te retourneren, op voorwaarde dat de goederen nog volledig zijn, in hun originele verpakking zitten, niet gebruikt of beschadigd zijn. Voor het doen beginnen van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van uw goederen.

Geltende recht en plaats van de exclusief bevoegde
Nederlands recht geldt zonder de collisienormen van het internationale privaatrecht en met uitsluiting van het VN-kooprecht. Voor zover de Klant geen consument is, is de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank Langenfeld, Duitsland.

 

Annuleringsvoorwaarden downloaden (pdf)