0 0

HerroepingsrechtTijdstip van levering

Voor zover het bestelde goed bij Eurotops voorradig is, vindt de levering binnen vijf werkdagen plaats. Afwijkende levertijden blijken uit de beschrijving van het goed. De leveringstermijn begint te lopen op de dag nadat de Klant de elektronische bestelbevestiging heeft ontvangen en eindigt bij afloop van de laatste werkdag van de aangegeven termijn. Zaterdagen, zondagen of nationale feestdagen die in het land van levering algemeen worden erkend, blijven voor de berekening van het tijdstip van levering buiten beschouwing.

In geval van consumentenkoop zal de levertijd maximaal 30 kalenderdagen zijn, indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In deze gevallen heeft de Klant als consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Prijzen

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Klachten

Klachten kunnen hier worden ingediend: Klachtenpagina


Informatie over het recht van ontbinding

Consumenten hebben een recht van ontbinding overeenkomstig de onderstaande informatieverstrekking:

Indien de Klant een overeenkomst is aangegaan in zijn hoedanigheid van consument, dan heeft hij recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen veertien (30) dagen na ontvangst van de geleverde goederen of prestatie. De ontbinding dient te geschieden door middel van het uitbrengen van een ondubbelzinnige verklaring aan Eurotops (Eurotops Versand GmbH, Postbus 16, 7040AA s' Heerenberg, Nederland;  Telefoonnummer: 020/2621958 ; E-mailadres: info@eurotops.nl), of door middel van het tijdig indienen van het in dit artikel daartoe strekkende formulier.
In geval van een rechtsgeldige ontbinding zoals omschreven in de vorige paragraaf dient de Klant de betreffende goederen binnen veertien (30) dagen na verzending van de ontbindingskennisgeving op eigen kosten terug te sturen naar Eurotops. De bewijslast van tijdige kennisgeving en verzending rust op de Klant.

De Klant dient zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Klant mag de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wil behouden.

Eurotops zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de in de eerste paragraaf genoemd kennisgeving terugbetalen van de door de Klant betaalde koopprijs, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, eventueel verminderd met de waardevermindering van de goederen, tenzij deze is veroorzaakt door een handeling die noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het hier omschreven recht van ontbinding geldt niet in geval het op verzoek van de Klant ontworpen, gefabriceerde of aangepaste goederen betreft.
 
 

Modelformulier voor herroeping:(dit formulier invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Eurotops Versand GmbH, Postbus 16, 7040 AA s' Heerenberg, Nederland;  E-mailadres: info@eurotops.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 
 
 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 
 

Naam/Namen consument(en):

 
 

Adres consument(en):

 
 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

 

Datum:

 


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt."


Geen recht van ontbinding

U heeft geen recht van ontbinding bij:

a.overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na de levering op grond van hun eigenschappen onscheidbaar met andere goederen worden vermengd
b.overeenkomsten tot levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering is verwijderd
c. overeenkomsten tot levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien de verzegeling ervan na de levering is verwijderd.


Wettelijke regels bij productaansprakelijkheid

De wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid gelden.